ఉప్పాడలో తెలగంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు గారు ముత్యకారులకు గొడుగుల పంపిణీ


కులాలను కలిపే ఆలోచనా విధానంతో బడుగు బలహీన వర్గాల శ్రేయెస్సు కోసం ఉప్పాడలో జనసైనికులతో తెలగంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు గారు ముత్యకారులకు గొడుగుల పంపిణీ చేసారు.

ఇప్పటివరకు నేను చేసిన అన్ని మంచిపనులలో నా వెంట ఉండి నాకు మీ మద్దతు తెలియచేసినందుకు మీకు నా దన్యవాదములు, ఇంకా ఎన్నో మంచి పనులు చేయవలసివుంది, ఇక ముందు కుడా నేను చేయబోయే అన్ని కార్యక్రమములలో మీ మద్దతు తెలియచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను.

- మీ తెలగంశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు